Sosiaalialan työnantajaliitto » Joustavien työaikojen mahdollisuudet sosiaalialalla

Joustavien työaikojen mahdollisuudet sosiaalialalla

08.11.2009

Sosiaalialan molemmilla työehtosopimusaloilla, sosiaalipalveluissa ja järjestötyössä, on käyty neuvotteluita työaikapankin luomiseksi. Työaikapankilla tarkoitetaan yhtenäistä järjestelmää, jossa eri elementeistä voidaan kerätä pidempiä palkallisia vapaita.

Järjestötyön työehtosopimuksen puolella työaikapankista on sovittu.
Työaikapankkimalli kokonaisuudessaan

Sosiaalipalveluissa neuvotteluissa ei ole toistaiseksi edetty.

On hyvä huomata, että työaikapankista riippumatta alan työehtosopimukset antavat monia eri vaihtoehtoja joustavien työaikojen soveltamiseen. Käymme tässä lyhyesti läpi sosiaalipalvelualan mahdollisuudet joustaville työajoille.

• Työvuoroluettelon käyttö ja muuttaminen
• Liukuva työaika
• Paikallisesti sovitut työajat (tasoittumisjakso enintään 17 x 3 vk, työvuoron pituus enintään 12 t)
• Erilaisten lisien vaihto vapaaksi ja säästäminen (lisä- ja ylityö, lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yökorvaus, varallaolo- ja viikkolepokorvaus)
• Kotityö
• Leiriolosuhteissa ja potilasretkillä joustava sopiminen työajoista ja työaikakorvauksista
• Omaishoitajan sijaistuksessa joustava sopiminen työvuoron pituudesta ja yötyökorvauksesta
• Säästövapaa 18 päivää ylittävien lomapäivien osalta
• Lomarahan vapaaksi vaihto (palkattoman työloman kautta tai lomarahavapaana tuotannollis-taloudellisessa kriisisopimisessa)

Työvuoroluettelon käyttö ja muuttaminen

Työvuoroluettelon laadinta sovellettavalle tasoittumisjaksolle (yleensä 3 tai 6 viikkoa) on työnantajan keskeinen keino sijoittaa työvuorot työtilanteen mukaan. Mikäli vahvistettuun listaan tulee muutostarpeita, on niistä pääsääntöisesti sovittava työntekijän kanssa. Ellei tämä onnistu, on työnantajalla oikeus yksipuolisestikin toteuttaa muutos, jos kyse on ennalta arvaamattomasta poikkeustilanteesta. Lisätietoja tästä

Liukuva työaika

Työaikalain 13 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia liukuvasta työajasta. Silloin työntekijä itse määrittää sovituissa puitteissa työpäiviensä pituuden, esimerkiksi kiinteä työaika kello 9-15, työpäivän enimmäispituus 11 t. Lain mukaan työpäivän enimmäispituus voi olla 11 t ja keskimääräisen viikkotyöajan ylittävä enimmäiskertymä +40 t. Alituskertymän enimmäismäärä on sovittavissa. Ylityötä syntyy normaalisti vasta liukumarajojen jälkeen.

Paikallisen sopimuksen mukainen työaika

Paikallisen työaikasopimisen soveltamismahdollisuudesta yrityksessä tai sen yksikössä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Sovituissa puitteissa työnantaja ja yksittäinen työntekijä voivat sopia normaaleja työehtosopimusmääräyksiä joustavammin tasoittumisjakson tai työvuoron pituudesta. Sopimus voi sisältää sen, että työaika tasoittuu usean työvuoroluettelon kuluessa, yleensä enintään 5 x 3 viikon aikana tai erityisistä syistä (esimerkiksi vaihtelevat työajat eri vuodenaikoina) enintään 17 x 3 viikon aikana. Vuorokautinen enimmäistyöaika eri työaikamuodoissa voidaan sopia enintään 12 tunniksi/vrk. Työntekijän kanssa sovitaan samalla joko väljemmin tai tarkemmin työaikasuunnitelma työajan sijoittumisen keskeisistä periaatteista tasoittumisjakson aikana.
Terveet ja tulokselliset työajat

Tuntikohtaisten lisien vaihto vapaaksi

Lisä- ja ylityö, lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yökorvaus, varallaolo- ja viikkolepokorvaus voidaan sovittaessa vaihtaa palkalliseksi vapaaksi. Ajaksi vaihto tapahtuu samoilla prosenteilla kuin rahakorvaus olisi ollut.

Kotityö
 
Työehtosopimuksen työaikamääräykset eivät koske työaikalain ulkopuolelle jäävää kotityötä. Työntekijän omassa kodissa tehtävästä työstä (esimerkiksi etätyö) voidaan siten sopia hyvin joustavasti esimerkiksi kokonaistyöaikaa soveltaen.

Leirityö

Potilasretkillä ja leiriolosuhteissa voidaan sopia työajan ja työaikakorvausten määräytymisestä työehtosopimuksesta poiketen. Tämä mahdollistaa sen, että koko matkalla tai leirillä oloaikaa ei tarvitse lukea työajaksi. Ennen matkaa tulee mahdollisuuksien mukaan laatia työaikasuunnitelma, josta ilmenee työajaksi luettava aika ja mahdollinen varallaoloaika.
Muistio leirityöstä

Omaishoitajan sijaistus

Tätä erityisjoustoa voidaan käyttää, kun esimerkiksi huonokuntoista vanhusta kotona hoitava omainen lähtee viikonloppuvapaalle. Omaisen sijaisena vanhuksen kotona toimiva työntekijä ja hänen työnantajansa voivat sopia normaalien työaikamääräysten sijasta työvuoron pituudesta (hoitaja ei vaihdu jatkuvasti normaalipituisten työvuorojen vaihtuessa) ja yötyökorvauksen tasosta enintään 6 tunnilta/yö. Pöytäkirja

Vuosiloman säästäminen

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 18 päivää ylittävän lomanosan säästämisestä. 
Säästämisestä neuvotellaan viimeistään silloin, kun työntekijällä on mahdollisuus esittää mielipiteensä vuosiloman ajankohdasta. Säästövapaan pitämisajankohdasta pyritään sopimaan.
Ellei se onnistu, päättää työntekijä ajankohdan ja ilmoittaa sen työnantajalle viimeistään neljä kuukautta ennen alkamispäivää. Vuosilomaopas

Lomarahan vapaaksi vaihto

Lomarahan vapaaksi vaihtaminen on mahdollista vain työehtosopimuksen paikallisen sopimisen liitepöytäkirjan mukaisesti. Siitä tai muista säästötoimista voidaan sopia tuotannollis-taloudellisten irtisanomisten tai lomautusten vaihtoehtona. Mikäli lomarahoja muulloin haluttaisiin vaihtaa vapaaksi, voidaan samaan lopputulokseen päästä sopimalla työntekijän kanssa palkattomasta työlomasta (virkavapaasta). Jos sovittavan työloman kesto on esimerkiksi puolet ansaitusta vuosilomasta, vastaa se käytännössä koko lomarahan vaihtoa vapaaksi.
Lue lisää tästä

Tuomas Mänttäri
liittojohtaja